ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΕΕ 2016/679

Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κανονισμός της ΕΕ αριθ. 2016/679 (εφεξήςοικανόνες“) και του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 30 Ιουνίου 2003, αριθ. 196, όπως τροποποιήθηκε από την Leg. 10 Αυγούστου 2018, αριθ. 101 (εφεξής, ο“Κώδικας“), η Manet Mobile Solutions S.r.l., υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, υποχρεούται να παράσχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί ο αγοραστής (εφεξής, ο“Ενδιαφερόμενος“) της προπληρωμένης εικονικής SIM τρίτης εταιρείας τηλεπικοινωνιών (εφεξής, η“eSIM“) που μεταπωλεί η ίδια.

Μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χώρα διαμονής, πακέτο δεδομένων που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ενεργοποιήσει, ημερομηνία ενεργοποίησης του πακέτου, κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να ζητήσουν τρίτες εταιρείες τηλεπικοινωνιών για την ενεργοποίηση της eSIM.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Σύναψη σύμβασης για τη μεταπώληση προπληρωμένων eSIMs, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα – για τον αγοραστή – να αγοράσει προπληρωμένη eSIM από τρίτες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για δεδομένα κίνησης, καθώς και να λάβει από την MMS την κατάλληλη υποστήριξη πωλήσεων και εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι υποχρεωτική, καθώς είναι απαραίτητη για τη χρήση των ζητούμενων αγαθών ή/και υπηρεσιών, και η άρνηση παροχής των δεδομένων αυτών καθιστά αδύνατη για την MMS τη διάθεση των ζητούμενων αγαθών ή/και υπηρεσιών στον αγοραστή. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 στοιχείο β) του κανονισμού),
 2. δραστηριότητες ανατροφοδότησης, γνώμες, κριτικές και παρόμοια, που συνίστανται στο να ζητείται από το Υποκείμενο των Δεδομένων να παράσχει (εάν το επιθυμεί) μια αξιολόγηση της ποιότητας των ζητούμενων αγαθών ή/και υπηρεσιών (προπληρωμένη eSIM), καθώς και της παρεχόμενης υπηρεσίας υποστήριξης, και πάλι με σκοπό την καλύτερη χρήση των ζητούμενων αγαθών ή/και υπηρεσιών. Η παροχή δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι προαιρετική και η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 6 στοιχείο στ) του κανονισμού).
 3. νομική εκπλήρωση, δηλαδή για τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από νόμο, κανονισμό ή νομοθεσία της ΕΕ. Μόλις το υποκείμενο των δεδομένων παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προκειμένου να λάβει τα ζητούμενα αγαθά ή/και υπηρεσίες από την MMS, η μετέπειτα παροχή προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι υποχρεωτική. Στην πραγματικότητα, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 6 στοιχείο γ) του κανονισμού),
 4. δραστηριότητες μάρκετινγκ που αφορούν υπηρεσίες/προϊόντα παρόμοια με αυτά που έχετε ζητήσειή για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης, με σκοπό την ενημέρωσή σας για προωθητικές πρωτοβουλίες, που πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένες μεθόδους επικοινωνίας αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για έρευνα αγοράς και στατιστικές έρευνες, σχετικά με υπηρεσίες/προϊόντα παρόμοια με αυτά που έχετε ζητήσει, εντός των ορίων που επιτρέπει το άρθρο 2 του Συντάγματος. 130(4) του Κώδικα. Η επεξεργασία, όπως αναφέρθηκε, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 130(4) του Κώδικα, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του υποκειμένου των δεδομένων να αντιταχθεί στην εν λόγω χρήση αρχικά ή όταν αποστέλλονται μεταγενέστερες επικοινωνίες, ακολουθώντας τις οδηγίες στο τέλος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με επιστολή στη διεύθυνση
  info@manet.travel
  . Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 6 στοιχείο γ) του κανονισμού),
 5. δραστηριότητες αποστολής ενημερωτικών δελτίων, δηλαδή για την παροχή μηνιαίας υπηρεσίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων υπέρ του υποκειμένου των δεδομένων που το ζητά. Η παροχή δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι προαιρετική και η νομική βάση είναι η ενημερωμένη, ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση του πελάτη (άρθρο 6 στοιχείο α) του κανονισμού).

Σε σχέση με τους σκοπούς της παρούσας ενημερωτικής ανακοίνωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα και μη αυτοματοποιημένα μέσα από πρόσωπα που έχουν οριστεί ειδικά για την επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2-quaterdecies του Κώδικα και το άρθρο. 29 του κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα προληπτικά μέτρα που εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση θα διατηρηθούν:

 • για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 2.1, για χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο και δεν υπερβαίνει την επίτευξη του σκοπού και, σε κάθε περίπτωση, μετά την καταγγελία από το Υποκείμενο των Δεδομένων των αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρει η MMS,
 • για τους σκοπούς του σημείου 2.2, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 24 μήνες,
 • για τους σκοπούς που ορίζονται στην ενότητα 2.3, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό ή τη νομοθεσία της ΕΕ,
 • για τους σκοπούς του σημείου 2.4, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 24 μήνες,
 • για τους σκοπούς του σημείου 2.5, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι ενεργή η υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων.

Η απόσυρση από την επεξεργασία γίνεται με επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα 6.

Μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης που προβλέπεται ανωτέρω, τα δεδομένα θα καταστούν πλήρως ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 89 του Κανονισμού.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μόλις το υποκείμενο των δεδομένων ολοκληρώσει τη χρήση των αγαθών και/ή των υπηρεσιών που παρέχονται από την MMS (συγκεκριμένα, μεταπώληση eSIM τρίτων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και υπηρεσίες μετά την πώληση), τα δεδομένα θα αρχειοθετούνται και θα διατηρούνται για δώδεκα ακόμη μήνες αποκλειστικά για τον σκοπό της υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίου για συμβατική ευθύνη, όπως απαιτείται από τον νόμο.

Η πώληση των eSIM τρίτων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρει η MMS επιφυλάσσονται σε πρόσωπα που είναι νομικά ικανά, βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτουν συμβατικές υποχρεώσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 29 του κανονισμού) που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των αιτούμενων υπηρεσιών ή/και από Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 28 του κανονισμού) που έχουν οριστεί από την MMS. Μπορείτε να ζητήσετε τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων προσώπων και των υπευθύνων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στις διευθύνσεις που αναφέρονται στα σημεία 5 και 6.

Εάν είναι απαραίτητο, σε σχέση με τις eSIM τρίτων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που μεταπωλούνται από την MMS, καθώς και με τις σχετικές υπηρεσίες πωλήσεων και εξυπηρέτησης μετά την πώληση που προσφέρει η ίδια η MMS, τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους που εκτελούν, υπό την ιδιότητά τους ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, λειτουργίες που συνδέονται αυστηρά με τα ανωτέρω και είναι συναφείς με αυτά (για παράδειγμα, πιστωτικά ιδρύματα και διαδικτυακές πλατφόρμες πληρωμών στις οποίες ανατίθεται η πλήρης διαχείριση των πληρωμών eSIM από το υποκείμενο των δεδομένων, κ.λπ.).

Η MMS μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια, εξωτερικούς συμβούλους και παρόμοια τρίτα μέρη που είναι δημόσιες οντότητες στο βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων της MMS. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα κατά την αγορά eSIM από τρίτες εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, με τον τρόπο και εντός των ορίων που προβλέπονται, να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσει επιβεβαίωση της ύπαρξης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης),
 • γνωρίζουν την προέλευσή του,
 • λαμβάνουν κατανοητή επικοινωνία,
 • να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη λογική, τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • να ζητήσετε την ενημέρωση, τη διόρθωση, την ενσωμάτωση, τη διαγραφή, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή και τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
 • σε περιπτώσεις επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης, να λαμβάνουν τα δεδομένα τους που παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και σε μορφότυπο που χρησιμοποιείται συνήθως από ηλεκτρονική συσκευή,
 • σε περιπτώσεις επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης, να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την MMS στη διεύθυνση
info@manet.travel
.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προαναφερθέντων δεδομένων είναι η Manet Mobile Solutions S.r.l., με έδρα τη Ρώμη (00155), Via Edoardo D’Onofrio n. 67, ΑΦΜ 13464271009, στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου της Dr. Antonio Calia.

Ο πλήρης κατάλογος των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων είναι διαθέσιμος στα κεντρικά γραφεία της MMS και βρίσκεται στη διεύθυνση
info@manet.travel
.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων απασχολεί έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (εφεξήςΥ.Π.Δ.”) για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 37 του κανονισμού.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την D.P.O. και να αποστείλετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα γραπτώς στη διεύθυνση
dpo@manetmobile.com
.

Για τους σκοπούς της παροχής των ζητούμενων αγαθών ή/και υπηρεσιών, η MMS ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα του Υποκειμένου των Δεδομένων σε οντότητες που κατοικούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (που αποτελείται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, οι οποίες θεωρούνται χώρες με ισοδύναμους νόμους για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής).

Αυτός ο τύπος μεταφοράς δεδομένων μπορεί να συμβεί εάν οι διακομιστές μας (στους οποίους αποθηκεύουμε δεδομένα) ή οι προμηθευτές μας ή άλλοι προμηθευτές βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ ή εάν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ενώ βρίσκεστε σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Στη συνέχεια θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται σωστά και επαρκώς.

Διασφαλίζουμε πάντα ότι υπάρχει σύμβαση που ρυθμίζει τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τις τρέχουσες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εάν το κράτος δεν διαθέτει ισοδύναμους νόμους για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής (δηλαδή δεν υπάρχουν “αποφάσεις επάρκειας πρώην άρθρο 45 του κανονισμού), απαιτούμε από τρίτους που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ να υπογράψουν σύμβαση με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (πρώην άρθρο 46 του κανονισμού) για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του κανονισμού, όπως περιγράφεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 2021/914 της 4ης Ιουνίου 2021.

Ενημέρωση 21/03/2024