INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 13 EU-VERORDENING 2016/679

Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Krachtens Art. 13 van de EU-verordening nr. 2016/679 (hierna de“Regeling” genoemd) en van Decreto Legislativo no. 30 juni 2003, nr. 196, zoals gewijzigd bij Leg. 10 augustus 2018, nr. 101 (hierna de“Code” genoemd) moet Manet Mobile Solutions S.r.l., in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bepaalde informatie verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de koper (hierna de“Belanghebbende” genoemd) van de prepaid virtuele SIM van telecommunicatiebedrijven van derden (hierna de“eSIM” genoemd) die door hem wordt doorverkocht.

De volgende gegevens of persoonlijke informatie mogen worden verwerkt: naam en achternaam, e-mailadres, land van verblijf, gegevenspakket dat de betrokkene wil activeren, datum waarop het pakket moet worden geactiveerd, alle andere informatie die derde telecommunicatiebedrijven kunnen opvragen voor het activeren van de eSIM.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. Totstandkoming van het contract voor de wederverkoop van prepaid eSIM’s, bestaande uit de mogelijkheid – voor de koper – om een prepaid eSIM te kopen van derde telecommunicatiebedrijven voor verkeersgegevens, alsmede om van MMS passende verkoop- en after-sales assistentie te ontvangen. Het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doel is verplicht, aangezien het onontbeerlijk is voor het gebruik van de gevraagde goederen en/of diensten, en elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken maakt het voor MMS onmogelijk om de gevraagde goederen en/of diensten ter beschikking te stellen aan de koper. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van de contractuele relatie waarbij de betrokkene partij is (artikel 6, onder b), van de verordening);
 2. feedbackactiviteiten, meningen, beoordelingen en dergelijke, bestaande uit het verzoek aan de Betrokkene om (indien hij of zij dit wenst) een beoordeling te geven van de kwaliteit van de gevraagde goederen en/of diensten (prepaid eSIM), evenals van de geleverde ondersteuningsdienst, opnieuw met het oog op een beter gebruik van de gevraagde goederen en/of diensten. Het verstrekken van gegevens voor dit doel is optioneel en de rechtsgrondslag is het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 6, onder f), van de verordening).
 3. wettelijke uitvoering, d.w.z. om te voldoen aan specifieke verplichtingen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving of EU-wetgeving. Zodra de betrokkene vrijwillig zijn of haar gegevens heeft verstrekt om de gevraagde goederen en/of diensten van MMS te ontvangen, is de daaropvolgende verstrekking van persoonsgegevens voor dit doel verplicht. In feite is de rechtsgrondslag van de verwerking het nakomen van wettelijke verplichtingen door de verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 6, onder c), van de verordening);
 4. marketingactiviteiten met betrekking tot diensten/producten die vergelijkbaar zijn met de diensten/producten waarom u hebt verzochtof voor marketing- en reclamedoeleinden, om u te informeren over promotie-initiatieven, uitgevoerd door middel van geautomatiseerde contactmethoden, uitsluitend per e-mail, of voor marktonderzoek en statistische enquêtes, met betrekking tot diensten/producten die vergelijkbaar zijn met die waarom u hebt verzocht, binnen de grenzen toegestaan door art. 130(4) van de Code. De verwerking, zoals vermeld, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 130, lid 4, van het Wetboek, onverminderd de mogelijkheid voor de betrokkene om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik in eerste instantie of wanneer volgende berichten worden verzonden, door de instructies aan het einde van e-mailberichten te volgen door te schrijven naar
  info@manet.travel
  . In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking het nakomen van wettelijke verplichtingen door de verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 6, onder c), van de verordening);
 5. nieuwsbriefactiviteiten, d.w.z. voor het leveren van een maandelijkse nieuwsbriefdienst ten gunste van de Betrokkene die hierom verzoekt. Het verstrekken van gegevens voor dit doel is optioneel en de rechtsgrondslag is de geïnformeerde, vrije en uitdrukkelijke toestemming van de klant (art. 6(a) van de Verordening).

In verband met de doeleinden van dit informatieblad worden persoonsgegevens op geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde wijze verwerkt door personen die specifiek zijn aangewezen om deze te verwerken overeenkomstig artikel. 2-quaterdecies van het Wetboek en Art. 29 van de Verordening, zo lang als strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en in volledige overeenstemming met alle voorzorgsmaatregelen die hun veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen, evenals volledige naleving van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor de in deze verklaring beschreven doeleinden, worden bewaard:

 • voor het in lid 2.1 genoemde doel, voor een periode die noodzakelijk is en niet langer duurt dan de verwezenlijking van het doel en in ieder geval na beëindiging door Betrokkene van de door MMS aangeboden goederen en/of diensten;
 • voor de toepassing van punt 2.2 worden de gegevens 24 maanden bewaard;
 • voor de doeleinden beschreven in paragraaf 2.3, gedurende de periode die wordt vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving of EU-wetgeving;
 • voor de toepassing van punt 2.4 worden de gegevens 24 maanden bewaard;
 • voor de toepassing van punt 2.5 worden de gegevens alleen opgeslagen zolang de nieuwsbriefdienst actief is.

Het intrekken van de verwerking gebeurt door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens vermeld in Sectie 6.

Na afloop van de hierboven vermelde opslagperiode worden de gegevens volledig geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor statistisch onderzoek in overeenstemming met Art. 89 van het Reglement voor de procesvoering.

Zoals reeds vermeld, zodra de betrokkene klaar is met het gebruik van de door MMS geleverde goederen en/of diensten (in het bijzonder de wederverkoop van eSIM’s van derde telecommunicatiebedrijven en after-sales diensten), worden de gegevens gearchiveerd en nog twaalf maanden bewaard, uitsluitend met het oog op de verdediging in rechte van contractuele aansprakelijkheid, zoals vereist door de wet.

De verkoop van eSIM’s van derde telecommunicatiebedrijven en de levering van gerelateerde diensten die door MMS worden aangeboden, zijn voorbehouden aan personen die op basis van de relevante nationale wetgeving wettelijk in staat zijn om contractuele verplichtingen aan te gaan.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Gegevensverwerkers (art. 29 van de Verordening) die zijn aangesteld om de gevraagde diensten te beheren en/of door Gegevensverwerkers (art. 28 van de Verordening) die zijn aangesteld door MMS. U kunt de lijst met Aangewezen Personen en Verantwoordelijken opvragen bij de Gegevensverwerker op de adressen in punt 5 en 6.

Indien nodig, in verband met de eSIM’s van derde telecommunicatiebedrijven die door MMS worden doorverkocht, evenals met de bijbehorende verkoop- en after-salesdiensten die door MMS zelf worden aangeboden, kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene worden doorgegeven aan derden die, in hun hoedanigheid van autonome Verantwoordelijken voor de verwerking, functies uitvoeren die strikt verband houden met en instrumenteel zijn voor het bovenstaande (bijvoorbeeld kredietinstellingen en online betalingsplatforms waaraan het volledige beheer van eSIM-betalingen door de Betrokkene is gedelegeerd, etc.).

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, MMS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden die publieke entiteiten zijn voor zover vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld als de verwerking noodzakelijk is voor het nastreven van de legitieme belangen van MMS. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er bij de aankoop van eSIM’s van externe telecommunicatiebedrijven op de een of andere manier overtredingen zijn begaan.

Op grond van de Verordening en de toepasselijke nationale wetgeving kan de Betrokkene, op de wijze en binnen de grenzen waarin is voorzien, de volgende rechten uitoefenen:

 • bevestiging vragen van het bestaan van persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben (recht op toegang);
 • zijn oorsprong kennen;
 • verstaanbare communicatie ontvangen;
 • informatie te verkrijgen over de logica, methoden en doeleinden van de verwerking;
 • verzoeken om bijwerking, rectificatie, integratie, verwijdering, omzetting in anonieme vorm en blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, waaronder gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • in geval van verwerking op basis van toestemming, hun gegevens die aan de voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, ontvangen in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en in een formaat dat algemeen wordt gebruikt door een elektronisch apparaat;
 • in geval van verwerking op basis van toestemming, om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Als u vragen heeft en uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met MMS via
info@manet.travel
.

De verantwoordelijke voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is Manet Mobile Solutions S.r.l., met maatschappelijke zetel in Rome (00155), Via Edoardo D’Onofrio nr. 67, fiscaal nummer en BTW-nummer 13464271009, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger Dr. Antonio Calia.

De volledige lijst van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers is beschikbaar op het hoofdkantoor van MMS en is te vinden op
info@manet.travel
.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming (hierna de“D.P.O.” genoemd) in dienst om toezicht te houden op de bescherming van persoonsgegevens. 37 van de verordening.

Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde contact kunt opnemen met het D.P.O. en vragen of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt sturen naar
dpo@manetmobile.com
.

Voor het leveren van de gevraagde goederen en/of diensten kan het nodig zijn dat MMS de gegevens van de Betrokkene doorgeeft aan entiteiten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (bestaande uit de landen van de Europese Unie en Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die worden beschouwd als landen met gelijkwaardige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy).

Dit type gegevensoverdracht kan plaatsvinden als onze servers (waarop we gegevens opslaan) of onze of andere leveranciers zich buiten de EER bevinden of als u onze producten en diensten gebruikt terwijl u zich in landen buiten de EER bevindt. We zullen er dan voor zorgen dat je gegevens goed en adequaat worden beschermd.

We zorgen er altijd voor dat er een contract is dat de overdracht van gegevens tussen de partijen regelt, in overeenstemming met de huidige besluiten van de Europese Commissie.

Als de staat geen gelijkwaardige gegevensbeschermings- en privacywetgeving heeft (d.w.z. er zijn geen ‘adequaatheidsbesluiten’) voorheen Artikel 45 van de Verordening), eisen wij van derden die buiten de EER gevestigd zijn dat zij een contract ondertekenen met de standaard contractuele clausules (voorheen Artikel 46 van de Verordening) voor de doorgifte van persoonsgegevens in de zin van de Verordening, zoals geschetst in Besluit nr. 2021/914 van 4 juni 2021.

Bijgewerkt 21/03/2024