Algemene verkoopvoorwaarden
Manet Travel eSIM

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna ook AVV) zijn van toepassing op de online aankoop van eSIM (hierna Producten of Product) die via de e-commercesite manet.travel (hierna de Site) op de markt wordt gebracht door gebruikers die op grond van artikel 2.2 hieronder als consumenten kwalificeren.
 2. De Site is eigendom van en wordt beheerd door Manet Mobile Solutions s.r.l. (hierna ook de Leverancier) met maatschappelijke zetel te Rome, Via Edoardo D’Onofrio 67 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rome onder nr. RM-1449947 in het Handelsregister 13464271009 en btw-nummer 13464271009.
 3. Om aankopen via de Site te doen, moet de gebruiker meerderjarig zijn, in staat zijn om op te treden en kwalificeren als consument (hierna ook Koper of Kopers).
 4. Leverancier nodigt Afnemer uit om deze AVV aandachtig te lezen en af te drukken en / of op te slaan op een permanent en toegankelijk medium.
 1. De term “contract” betekent het verkoopcontract waarmee de Leverancier, tegen betaling van de prijs, de eigendom van de Producten overdraagt aan de Koper in het kader van een verkoop- op-afstand-systeem via telematicatools georganiseerd door de Leverancier en gereguleerd door deze AVV.
 2. De term “Koper” betekent de consument die een persoon is die de aankoop doet, waarnaar in dit contract wordt verwezen, voor doeleinden die geen verband houden met een commerciële of professionele activiteit die wordt uitgevoerd.
 3. De term “Product ” betekent de eSIM (embedded subscriber identity module), dat wil zeggen een digitale prepaid SIM die het mogelijk maakt om een dataplan (hierna de “Diensten”) met een netwerkoperator te activeren zonder een SIM-kaart te gebruiken. De Diensten worden geleverd door lokale of internationale netwerkexploitanten en hun tussenpersonen (hierna de “Netwerkexploitanten”).
 1. Het contract tussen de Leverancier en de Koper wordt uitsluitend via internet gesloten,
 2. via de toegang van de Koper tot het adres manet.travel, door op de knop « nu kopen » te klikken, een bestemming te selecteren waar hij van plan is de eSIM te gebruiken, een dataplan en de duur ervan te selecteren, de gegevens in te voeren die nodig zijn voor de aankoop (voornaam, achternaam, e-mailadres, land van verblijf, land van aankoop, datum van activering van de eSIM, creditcardgegevens), de compatibiliteit van het apparaat met de eSIM te verifiëren en na de betaling te hebben gedaan en deze AVV te hebben geaccepteerd, plaatst de bestelling. Wanneer de Leverancier de bestelling van de Koper ontvangt, wordt een afdrukbare e-mailbevestiging en besteloverzicht verzonden, die ook de installatie-instructies van de eSIM via een QR-code bevat . De algemene informatie over de installatie is beschikbaar op deze webpagina: https://about.manet.travel/how-to-install-manet-esim/?lang=en.
 3. Elke bestelling die door de Koper wordt verzonden, impliceert de aanvaarding van deze AVV. De AVV vormt daarom een integraal en essentieel onderdeel van het verkoopcontract en moet online door de Koper worden beoordeeld voordat de aankoopprocedure wordt voltooid. Het indienen van de bestelling betekent dus volledige kennis en volledige en uitdrukkelijke aanvaarding van zowel de Algemene Verkoopvoorwaarden als van wat in dezelfde bestelling wordt aangegeven. Na het plaatsen van de bestelling kan de Koper deze niet meer wijzigen en / of annuleren.
 4. Het tussen de Leverancier en de Koper bedongen contract wordt uitsluitend gesloten met de aanvaarding van de bestelling door de Leverancier.
 5. Leverancier behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de bestelling te weigeren als:
  1. er onvoldoende garanties zijn voor de solvabiliteit van de betaling of in geval van wanbetaling of gedeeltelijke betaling van een door de Koper verschuldigd bedrag, in geval van problemen met de betaling, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Site, ook met betrekking tot eerdere bestellingen;
  2. de bestellingen onvolledig of onjuist zijn (bijvoorbeeld in het geval van een fout in de door de Koper verstrekte informatie met betrekking tot: betaalkaartnummer, vervaldatum, kaartbeveiligingscode, factuuradres, activeringsdatum enz.).
  3. Producten zijn niet langer verkrijgbaar;
 6. In de gevallen bedoeld in het vorige art. 3.4., zal de Koper per e-mail worden geïnformeerd dat het contract niet is voltooid en dat de Leverancier de inkooporder niet heeft bevestigd met vermelding van de redenen. In het geval dat de Koper de prijs van de Producten al heeft betaald, zal de Leverancier binnen 14 (veertien) dagen een terugbetaling doen.

De Leverancier behoudt zich het recht voor om deze AVV te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen zonder de Kopers hiervan op de hoogte te stellen. Alle aangebrachte wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de Site en zijn alleen van toepassing op verkopen die na die datum zijn gesloten.

 1. Betaling geschiedt vooraf op het moment van de Bestelling door de Koper met een creditcard.
 2. Koper garandeert Leverancier de nodige autorisatie om de bij het plaatsen van de bestelling gekozen betaalmethode te gebruiken.
 3. Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro’s, inclusief belastingen en verplichte bijdragen. Eventuele bankkosten worden uitsluitend aan de Koper in rekening gebracht (zelfs in geval van terugbetaling).
 4. Elke terugbetaling aan de Koper zal snel en in elk geval niet later dan 30 (dertig) dagen zijn, bijgeschreven op dezelfde betaalmethode die door de Koper is gekozen of op een andere door de Leverancier voorgestelde en uitdrukkelijk door de Koper geaccepteerde methode. Alle communicatie met betrekking tot betalingen vindt plaats op een speciale leverancierslijn die wordt beschermd door een coderingssysteem. De Leverancier garandeert de opslag van deze informatie met een extra beveiligingscodering en in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Alle verkoopprijzen van de Producten die op de Site worden weergegeven en aangegeven, zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief btw.
 2. De verkoopprijzen die op de Site worden weergegeven, hebben alleen betrekking op de online verkochte Producten en kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 3. In het geval dat er fouten of onnauwkeurigheden in de prijzen en verzendkosten op de Site zouden optreden, zal de Koper per e-mail worden gecontacteerd en kan hij beslissen of hij de bestelling met de juiste prijs of verzendkosten bevestigt of een annulering aanvraagt met daaropvolgende terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

Alle verzoeken om terugbetaling moeten per e-mail worden aangevraagd op dit e-mailadres support@manet.travel, met vermelding van de redenen. De Leverancier zal elk geval doorsturen naar de Netwerkexploitanten, die autonoom beslissen over terugbetaling en het bedrag (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de specifieke situaties).

 1. De Diensten zijn beschikbaar voor de Koper vanaf de activeringsdatum van de eSIM en voor de periode die is opgegeven op het moment van de aankoop. De Leverancier is niet verplicht om de Koper een bedrag terug te betalen voor zijn ongebruikte gegevensbundel met betrekking tot de Diensten op het moment van beëindiging.
 2. De Diensten worden geleverd door derden (Netwerkexploitanten), dus de Leverancier kan niet garanderen of garanderen dat de diensten van de Netwerkexploitanten van goede kwaliteit en dekking en storingsvrij zijn.
 3. Het gebruik van de Diensten kan onderworpen zijn aan verschillende wet- en regelgeving. De Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet naleven van die wet- of regelgeving door de Koper.
 4. De prijzen van de Producten en/of hun kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op bestellingen die nog niet zijn bevestigd op de datum van de wijziging zelf. In elk geval wordt de Koper vóór het verzenden van de inkooporder uitgenodigd om de definitieve verkoopprijs te controleren.
 5. De Diensten worden geleverd op een “as is”- en “naar beschikbaarheid”-basis.
 1. Leverancier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ondoelmatigheden die te wijten zijn aan overmacht of aan derden, voor het niet uitvoeren van de bestelling binnen de in het contract vermelde termijn. De Koper stemt ermee in om de maximale medewerking te verlenen om een slechte dienst op te lossen.
 2. De Diensten worden geleverd door derden (Netwerkexploitanten), dus de Leverancier kan niet garanderen of garanderen dat de diensten van de Netwerkexploitanten van goede kwaliteit en dekking en storingsvrij zijn. De Diensten van Netwerkexploitanten worden beheerst door hun eigen voorwaarden en beleid, die de Koper kunt bekijken, elk op zijn eigen website
 3. Bovendien is de Leverancier niet aansprakelijk voor schade, verliezen en kosten die door de Koper worden gemaakt als gevolg van het niet uitvoeren van het contract voor oorzaken buiten zijn controle.
 4. Leverancier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor frauduleus of illegaal gebruik door derden, creditcards en andere betaalmiddelen voor de betaling van de gekochte Producten, indien hij aantoont dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
 5. Leverancier wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe en indirecte schade, al dan niet voorzienbaar, die voortvloeit uit en / of verband houdt met het gebruik van de Site door de Koper. In het geval dat de Leverancier aansprakelijk wordt gesteld vanwege een schade die door de Koper is geleden en die uitsluitend te wijten is aan de overdracht van een bestelling, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de bestelling die door de Koper aan de Leverancier is betaald.
 6. De Koper verklaart volledig in staat te zijn om op te treden en een contract aan te gaan voor de aankoop van de Producten op de Website op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De Leverancier kan in geen geval worden verplicht om het vermogen van bezoekers en Kopers van de Website om verder te gaan te verifiëren. In het geval dat een persoon die niet over de nodige capaciteit beschikt om op te treden, zoals in het geval van een minderjarige, een Bestelling op de website plaatst, onverminderd de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogden voor deze Bestelling en de bijbehorende betaling, kan de Leverancier weigeren om de Bestelling te accepteren.
 1. De Koper zal het Product en/of de Diensten gebruiken in overeenstemming met deze AVV en hij is als enige verantwoordelijk voor alle gebruik van de Dienst en voor alle inhoud, informatie en communicatie die via het Product en/of de Diensten wordt verzonden.
 2. De Koper verbindt zich ertoe
  1. de Diensten niet te gebruiken voor frauduleuze of onwettige doeleinden of de Diensten te gebruiken om communicatie te verzenden die beledigend, obsceen, intimiderend of bedreigend van aard is;
  2. de Dienst niet te gebruiken om een misdrijf of andere onwettige handeling te plegen of te vergemakkelijken;
  3. op geen enkele manier te handelen die de werking van een netwerk dat door ons wordt gebruikt of beheerd, kan beïnvloeden of schaden;
  4. niets te verzenden of uploaden dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden (tenzij u toestemming hebt);
  5. de Dienst alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik gebruiken en de Diensten niet verkopen, doorverkopen, leasen, onderverhuren of anderszins commercieel verhandelen;
  6. de Dienst alleen gebruiken voor de doeleinden en op de manier die uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst;
  7. de Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving van uw thuisland, het land waarin u woont of het land waarin u aanwezig bent tijdens het gebruik van de Dienst;
  8. ons alles verstrekken een identiteitsbewijs dat we redelijkerwijs kunnen vragen;
 3. De Koper verklaart en garandeert dat
  1. hij zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een Italiaans overheidsembargo, of dat door de Italiaanse regering is aangewezen als een “terroristisch ondersteunend” land; en
  2. hij niet op een Italiaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen staat.
 4. De Koper is verantwoordelijk voor de configuratie van het apparaat zodat het op de juiste manier gebruik kan maken van het Product en de Diensten.
 1. Zodra de online aankoopprocedure is voltooid, verbindt de Koper zich ertoe deze AVV af te drukken en te bewaren, die al tijdens de aankoop als een verplichte stap zijn bekeken en geaccepteerd.
 2. De productaanbiedingen op de Site zijn gericht op Kopers die meerderjarig zijn en daarom is het ten strengste verboden voor mensen onder de 18 jaar om online bestellingen te plaatsen.
 3. Het is ten strengste verboden voor de Koper om valse, gefabriceerde, derde en / of fictieve informatie in te voeren voor de uitvoering van dit contract en verdere gerelateerde communicatie; persoonlijke gegevens, adres, telefoonnummer en e-mailadres mogen alleen persoonlijke en echte gegevens zijn en niet die van een derde of fictief.
 4. De Leverancier behoudt zich het recht voor om juridisch elke overtreding en misbruik na te streven, in het belang en ter bescherming van alle Kopers.
 5. De Koper vrijwaart de Leverancier van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de afgifte van onjuiste belastingdocumenten als gevolg van fouten met betrekking tot de door de Koper verstrekte gegevens, die volledig verantwoordelijk is voor de juiste invoer.
 6. De Koper erkent, accepteert en geeft toestemming aan de Leverancier om alle communicatie met betrekking tot de aankoop van de Producten naar het e-mailadres te sturen dat door de Koper is opgegeven op het moment van de bestelling.
 7. De Koper kan de rechten en plichten in deze algemene voorwaarden niet aan een derde overdragen.
 1. De Leverancier kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen en de levering van de Diensten stopzetten,
 2. door de Koper per e-mail op de hoogte te stellen, in het geval dat de Koper de artikelen 10.1, 10.2, 10.3, 11, 14 van deze Overeenkomst materieel schendt. De Leverancier is niet verplicht om de Koper een bedrag terug te betalen voor zijn ongebruikte gegevensbundel met betrekking tot de Diensten op het moment van beëindiging.

De Koper erkent en aanvaardt dat met betrekking tot deze Diensten en Producten het herroepingsrecht van de Koper is uitgesloten.

Alle technologie, intellectueel eigendom en documentatie met betrekking tot de Diensten blijven ons eigendom. Bij de aankoop van de Diensten verlenen wij u een herroepbare, voorwaardelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Diensten te gebruiken.

De Leverancier verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Koper om zijn producten en diensten te leveren in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Voor informatie over gegevensverwerking, persoonlijke gegevens van de Koper, kan hij het Privacybeleid van de site raadplegen, beschikbaar op het volgende adres: https://www.iubenda.com/privacy-policy/80019139

 1. De Leverancier informeert de Koper dat elke verzonden bestelling in digitale / papieren vorm wordt opgeslagen op de server / op het hoofdkantoor van de Leverancier volgens criteria van vertrouwelijkheid en veiligheid.
 2. De Koper wordt uitgenodigd om zowel de e-mail met de orderbevestiging als deze AVV op een persoonlijk apparaat op te slaan, in een geschikt digitaal formaat.

Schriftelijke communicatie, klachten en directe retourzendingen naar de Leverancier zoals uiteengezet in deze AVV worden alleen als geldig beschouwd als ze per e-mail worden verzonden naar de volgende adressen: support@manet.travel.

 1. De interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze AVV en het tussen de Leverancier en de Koper gesloten contract worden beheerst door het Italiaanse recht en zullen volgens dit recht worden geïnterpreteerd, onverminderd eventuele andere geldende dwingende regels van het land van verblijf van de Koper. Alle inherente en / of daaruit voortvloeiende geschillen worden op niet- exclusieve basis beslecht door de Italiaanse gerechtelijke autoriteit en met name door de rechtbank van Rome, tenzij de Koper van plan is om, aangezien het zijn/haar recht is, te kiezen voor de rechtbank van de woonplaats of verblijfplaats volgens het toepasselijke nationale recht.
 2. Leverancier is altijd beschikbaar om een minnelijke schikking te zoeken voor eventuele geschillen die zijn ontstaan, via de directe contacten vermeld in art. 17 of de procedures vastgelegd door de individuele lidstaten.
 1. In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst blijven de clausules van deze AVV die redelijkerwijs de beëindiging zouden moeten overleven, van kracht.
 2. Als een bepaling van deze AVV niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven alle andere voorwaarden onaangetast.
 3. Het niet afdwingen van een artikel onder deze AVV leidt niet tot een verklaring van afstand van dat recht.
 4. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de rechten en plichten in deze AVV aan een derde over te dragen.

Bijwerken over 08/11/2023