ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

MANET MOBILE SOLUTIONS LTD,
εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο,
με αριθμό μητρώου RM-1449947 και έδρα στη Via E. D’Onofrio 67, 00155 – Ρώμη, Ιταλία (“MMS”).

E

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ,
όπως προσδιορίζεται κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα
https://about.manet.travel/richiedi-affiliazione-manet-travel/ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 • Η MMS δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, και πρόσφατα άρχισε να εμπορεύεται, για λογαριασμό τρίτης εταιρείας, διαδικτυακή κίνηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την ανάγκη φυσικών καρτών sim (εφεξής καλούμενη επίσης eSim), προτείνοντας προγράμματα με κατ’ αποκοπήν χρεώσεις (εφεξής καλούμενα επίσης ως προγράμματα δεδομένων) που οι τελικοί χρήστες (εφεξής καλούμενοι επίσης ως πελάτες) μπορούν να αγοράσουν με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω,
 • Ο Procacciatore, χάρη στις επαφές που έχει από την εργασία του, έχει διατεθεί για να προτείνει την πώληση των eSims που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να τα αγοράσουν.

ΌΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ

 1. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΈΣΗΣ
  1. Η MMS αναθέτει με το παρόν στον Ανάδοχο, τον οποίο αποδέχεται, το καθήκον να προτείνει σε όλους όσους ενδέχεται να ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προαναφερόμενες eSIM,
  2. Η παραπάνω προώθηση πραγματοποιείται κατά την κρίση του Συνεργάτη χωρίς καμία δέσμευση ή υποχρέωση έναντι της MMS, εκτός από την υποχρέωση να ενεργεί με καλή πίστη και δικαιοσύνη,
  3. Για σκοπούς προώθησης, η MMS παρέχει στον ανάδοχο έναν διαδικτυακό πίνακα ελέγχου και μια ειδική σελίδα προορισμού μέσω της οποίας μπορεί να προωθήσει την πώληση των eSims στους πελάτες, τόσο εκτός όσο και στο διαδίκτυο,
  4. Τα Προγράμματα Δεδομένων και οι σχετικές τιμές πώλησης, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στον ακόλουθο σύνδεσμο https://manet.travel, μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της MMS, χωρίς ειδοποίηση προς τον Συνεργάτη.
  5. Ο Ανάδοχος γνωρίζει ότι η MMS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις αγορές που πραγματοποιούν οι Πελάτες, καθώς τα eSims διαχειρίζονται από τρίτες εταιρείες, ούτε για την απουσία ή την ανεπάρκεια της γραμμής δεδομένων ούτε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων οποιασδήποτε φύσης λόγω τυχόν ανεπάρκειας της γραμμής δεδομένων.
  6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Πελάτες ότι τα eSims και τα σχετικά προγράμματα δεδομένων διαχειρίζεται η MMS ή/και τρίτες εταιρείες και ότι η χρήση τους διέπεται από τους όρους που καθορίζονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Οι πελάτες πρέπει να αποδέχονται αυτούς τους όρους πριν από την αγορά. Ο Συνεργάτης ευθύνεται έναντι της MMS για κάθε ζημία που προκύπτει από τυχόν μη συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες όρους.

 • Τα μέρη παραχωρούν το ένα στο άλλο το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και δωρεάν δικαίωμα χρήσης των αντίστοιχων εμπορικών σημάτων τους για την προώθηση των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, μεταξύ άλλων με τη συμπερίληψη στους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές τους, σε διαφημιστικό υλικό και σε κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας κατάλληλη για το σκοπό αυτό και για τη δημοσιοποίηση της εταιρικής σχέσης.
 • ANTITIMO
  1. Για κάθε αγορά που πραγματοποιούν οι πελάτες, ο αντιπρόσωπος δικαιούται αμοιβή. Το ποσό του τέλους θα είναι 10% της τελικής τιμής του πακέτου που πωλείται, χωρίς φόρους και τέλη.
  2. Σε περίπτωση πωλήσεων εκτός σύνδεσης, οι πελάτες θα καταβάλλουν την τιμή αγοράς των eSims απευθείας στον προμηθευτή, ο οποίος με τη σειρά του θα την καταβάλει στην MMS μέσω ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού (εφεξής επίσης Πορτοφόλι), από το οποίο η MMS μπορεί να αποσύρει το σχετικό χρηματικό ποσό. Στην περίπτωση αυτή, τα παραπάνω ποσοστά θα υπολογιστούν χωρίς φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις,
  3. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, οι πελάτες θα πραγματοποιούν προσωπικά τις αγορές τους μέσω της σελίδας προορισμού ή/και του συνδέσμου παραπομπής και η πληρωμή θα λαμβάνεται απευθείας από την MMS. Σε αυτή την περίπτωση, τα παραπάνω ποσοστά θα υπολογίζονται χωρίς φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις και ένα ποσό ίσο με το τέλος που οφείλεται στην πύλη πληρωμών (STRIPE) που εφαρμόζεται σε κάθε συναλλαγή, το οποίο είναι 1,5% + €0,25 για τις συνήθεις ευρωπαϊκές κάρτες, 1,9% + €0,25 για τις ευρωπαϊκές κάρτες premium, 2,5% + €0,25 για τις κάρτες του Ηνωμένου Βασιλείου, 3,25% + €0,25 για τις μη ευρωπαϊκές και μη βρετανικές κάρτες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα τιμολόγησης της Stripe.
  4. Οι αμοιβές, όπως ορίζονται ανωτέρω, αποτελούν τη μοναδική αμοιβή που οφείλεται στον πράκτορα βάσει της παρούσας συμφωνίας, αποκλειομένης οποιασδήποτε επιστροφής εξόδων.
  5. Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται με την επίτευξη ποσόστωσης τουλάχιστον 50,00 € (πενήντα/00) εντός του επόμενου μήνα από την επίτευξη του ποσού αυτού και με την έκδοση του τιμολογίου από τον Ανάδοχο,
  6. Σε περίπτωση που η MMS αναγκαστεί, για οποιονδήποτε λόγο, να επιστρέψει στον Πελάτη το καταβληθέν ποσό, δεν θα οφείλει τίποτα στον Συνεργάτη για τη σχετική αγορά (ή τις σχετικές αγορές) και σε περίπτωση που έχει ήδη προβεί στην πληρωμή, η MMS δικαιούται να επιτύχει την επιστροφή του προαναφερθέντος ποσού, επίσης με συμψηφισμό του με τα ποσά που οφείλονται ακόμη στον Συνεργάτη, ο οποίος με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης εξουσιοδοτεί την εκτέλεσή της.

 • ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΉΞΗ

 • Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή με επικυρωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών.

 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 • Όλες οι διαφορές σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση και την καταγγελία της παρούσας σύμβασης υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ρώμης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης παράλληλης δικαιοδοσίας.

 • ΡΉΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
  1. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες και τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην τις αποκαλύψουν, δημοσιεύσουν ή κοινοποιήσουν σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα.
  2. Τα μέρη αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να διασφαλίσουν την τήρηση της παρούσας ρήτρας από τους υπαλλήλους, τους επαγγελματίες, τους συνεργάτες τους και από οποιονδήποτε περιέλθει σε γνώση τους.

 • CESSION

 • Η MMS μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσει την παρούσα συμφωνία και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν εν όλω ή εν μέρει.

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
  1. Υπογράφοντας την παρούσα σύμβαση, ο Συνεργάτης δηλώνει ότι έχει λάβει και διαβάσει μια ολοκληρωμένη ενημερωτική ανακοίνωση, όπως συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 (εφεξής “ΓΚΠΔ”), σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την MMS.
  2. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, η MMS αναλαμβάνει τον τίτλο του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών που αγοράζουν eSIM. Σε περίπτωση πωλήσεων εκτός σύνδεσης, ο Αντιπρόσωπος θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Πελατών: (i) ως αυτόνομος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, όσον αφορά τα δεδομένα πελατών που υποβάλλονται σε επεξεργασία για φορολογικούς, διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς που σχετίζονται με την καταβολή της αντιπαροχής, (ii) ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τα δεδομένα πελατών που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της καταχώρισης στο μητρώο MMS. Ως εκ τούτου, η MMS, πριν από την εκτέλεση της σύμβασης, θα ορίσει εγγράφως τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιώντας το έντυπο που είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://about.manet.travel/affiliazione-esim-termini-e-condizioni/#nomina.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο. 13 του ευρωπαϊκού κανονισμού αριθ. 679 του 2016
  σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  1. Πρόλογος

  Σύμφωνα με το άρθρο. 13 του ευρωπαϊκού κανονισμού αριθ. 679 του 2016 (εφεξής, ο“Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων“), η Manet Mobile Solutions S.r.l. (εφεξής,“MMS“, ο“Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή η“Εταιρεία“), με έδρα στη Ρώμη, Via Edoardo D’Onofrio no. 67, 00155 Rome, φορολογικός κωδικός και αριθμός ΦΠΑ 13464271009, τηλέφωνο 06-40409801, ταχυδρομείο Το info@manetmobile.com, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν στο μέλλον και από τα οποία συλλέγονται ή θα συλλεχθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επιθυμεί να ενημερώσει το συμβαλλόμενο μέρος που συνάπτει τη Σύμβαση Προμήθειας (εφεξής η “Σύμβαση Προμήθειας”) για τα ακόλουθαΕνδιαφερόμενος“) – σχετικά με το έργο της πρότασης, σε όλους όσους μπορεί να ενδιαφέρονται, για την αγορά του eSim – ότι τα δεδομένα που τον/την αφορούν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, από την Εταιρεία σε σχέση με τις προσυμβατικές ή/και συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί ή που ενδέχεται να συναφθούν στο μέλλον.

  1. Πηγή προσωπικών δεδομένων

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτήθηκαν ή πρόκειται να αποκτηθούν σε σχέση με συμβατικές ή προσυμβατικές σχέσεις, συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και, σε κάθε περίπτωση, με τη δέουσα εμπιστευτικότητα.

  1. Φύση της συλλογής

  Για τη σύναψη και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, η συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι επίσης υποχρεωτική, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων- η άρνηση παροχής αυτών των προσωπικών δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη τη σύναψη σχέσεων με την Εταιρεία. Η επεξεργασία αυτή δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  1. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση για την επεξεργασία

  Η συλλογή ή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την επαρκή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα για

   • την εκτέλεση προσυμβατικών δραστηριοτήτων και την απόκτηση προκαταρκτικών πληροφοριών με σκοπό τη σύναψη της σύμβασης,
   • τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης και όλες τις διοικητικές, φορολογικές, επιχειρησιακές, διαχειριστικές και λογιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σύμβαση,
   • την ενδεχόμενη διαχείριση δικαστικών διαφορών, συμβατικών αθετήσεων, προειδοποιήσεων, διακανονισμών, διαιτησιών, δικαστικών διαφορών κ.λπ,
   • την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται σε νόμους, κανονισμούς, κανόνες της ΕΕ και οδηγίες που εκδίδονται από δημόσιες αρχές.

  Η επεξεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της εκπλήρωσης προσυμβατικών ή/και συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων που συνδέονται με τη σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Υποκειμένου των Δεδομένων και της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6(1)(β) του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

  1. Τρόποι θεραπείας

  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται νόμιμα και δίκαια και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, με μέσα κατάλληλα για την εγγύηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητάς τους, και μπορεί επίσης να γίνεται με μηχανογραφικά μέσα που έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διαβίβαση των δεδομένων.

  Η επεξεργασία θα πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, από το εσωτερικό προσωπικό της Εταιρείας, για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

  1. Διάρκεια της θεραπείας

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο όσον αφορά τη συμβατική σχέση, καθώς και, στη συνέχεια, για την εκπλήρωση όλων των νομικών ή/και λογιστικών υποχρεώσεων που συνδέονται ή απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συνάψει το Υποκείμενο των Δεδομένων με την Εταιρεία.

  1. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

  Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλεται από νόμο, κανονισμό ή κοινοτική νομοθεσία, η κοινοποίηση, ακόμη και με απλή διαβούλευση ή διάθεση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να γίνει στα ακόλουθα πρόσωπα:

   1. αρχές, εποπτικά όργανα, αρχές ή δημόσια ιδρύματα,
   2. φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως – ενδεικτικά – επεξεργασία δεδομένων, υπηρεσίες εφοδιαστικής και ταχυδρομικών υπηρεσιών, νομικές, διοικητικές, φορολογικές ή/και λογιστικές συμβουλές κ.λπ,
   3. εμπορικοί διαμεσολαβητές, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την είσπραξη οφειλών, ανεξάρτητοι συνεργάτες της Εταιρείας κ.λπ.

  Οι προαναφερόμενες οντότητες ενεργούν ως αυτόνομοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων.

  Σε κάθε περίπτωση, μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και συναφή για τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία είναι υπεύθυνοι θα διαβιβάζονται στις προαναφερθείσες οντότητες, εάν όχι συγκεντρωτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ανώνυμη μορφή.

  Ο κατάλογος των εν λόγω τρίτων θα ενημερώνεται συνεχώς και θα είναι προσβάσιμος στο Υποκείμενο των Δεδομένων κατόπιν αιτήματος προς την Εταιρεία. Λόγω της ύπαρξης δεσμών με αυτούς με τηλεματικά, ηλεκτρονικά ή αλληλογραφικά μέσα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διατίθενται στο εξωτερικό, ενδεχομένως και εκτός των χωρών της ΕΕ, εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση, απόφαση επάρκειας ή βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

  Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαδοθούν σε καμία περίπτωση.

  1. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

  Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος του υποκειμένου των δεδομένων να ασκήσει, στις διευθύνσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω, τα δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 15 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18, 21 πάντα του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας και το δικαίωμα εναντίωσης, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 12 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 12 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 2-undecies του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 30 Ιουνίου 2003, αριθ. 196, όπως τροποποιήθηκε από την Leg. 10 Αυγούστου 2018, αριθ. 101 (εφεξής, ο“Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων“).

  1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας βάσει του 77 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

  Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν δώσει απάντηση στο Υποκείμενο των Δεδομένων εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος ή αν η απάντηση στην άσκηση των δικαιωμάτων του αποδειχθεί ανεπαρκής, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Garante per la protezione dei dati personali, στις ακόλουθες συντεταγμένες: ιστοσελίδα www.gpdp.it o www.garanteprivacy.it, email garante@gpdp.it, φαξ (+39) 06.69677.3785, τηλεφωνικό κέντρο (+39) 06.69677.1.

  1. Περισσότερες πληροφορίες

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία.

  Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων, όπου έχουν οριστεί, είναι διαθέσιμος στην Εταιρεία.

  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει έναν DPO, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο dpo@manetmobile.com.

  ΠΡΆΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ ΥΠΕΥΘΎΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

  ΜΕΤΑΞΥ

  MANET MOBILE SOLUTIONS S.R.L.,
  με έδρα τη Ρώμη (00155), Via Edoardo D’Onofrio 67, με αριθμό φορολογικού μητρώου και ΦΠΑ 13464271009, στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου της Antonio Calia (εφεξής“MMS” ή“κάτοχος“)

  E

  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ,
  (εφεξής επίσης το“ΥπεύθυνοΜέρος”)  ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΌΤΙ ΤΟ

   1. σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 24 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679 (εφεξής η “Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων“), η MMS είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Πελατών που αγοράζουν eSIMs που εμπορεύεται η ίδια και έχει συμβατική σχέση με τον Προμηθευτή (εφεξής “ο Προμηθευτής”). “Συμφωνία”) σχετικά με την ανάθεση να προτείνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους την αγορά των προαναφερόμενων eSIM,
   2. για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων της Σύμβασης, δηλαδή για την εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων των πελατών eSIM στο μητρώο MMS, ο Εκτελών την Επεξεργασία εξουσιοδοτείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να εκτελεί πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης τρίτων, καθώς και να επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενεργώντας αποκλειστικά ως “Εκτελών την Επεξεργασία” της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 28 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και ο Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων οφείλουν σε κάθε περίπτωση να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους βάσει του Κανονισμού για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής, του Νομοθετικού Διατάγματος 30 Ιουνίου 2003, αριθ. 196, όπως τροποποιήθηκε από την Leg. 10 Αυγούστου 2018, αριθ. 101 (εφεξής, ο“Κώδικας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα“) και από τους περαιτέρω κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Garante και των άλλων αρμόδιων εποπτικών αρχών, καθώς και από τις περαιτέρω πράξεις προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής, συλλογικά, η“εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων“).

  ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ

   1. Η MMS, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, επιβεβαιώνει τον διορισμό του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο. 28 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού αξιολογήσει θετικά την εμπειρία, την ικανότητα και την αξιοπιστία τους.
   2. Η επεξεργασία των δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας πραγματοποιείται για τους σκοπούς που ορίζονται στη σύμβαση ή που συμφωνούνται στη συνέχεια εγγράφως μεταξύ των μερών.
   3. Ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου νόμου περί απορρήτου, όπως αυτός τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται κατά καιρούς, και να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
   4. Σύμφωνα με το άρθρο. 29 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και το άρθρο 29 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 2-quaterdecies του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξουσιοδοτεί τον Εκτελούντα την Επεξεργασία Δεδομένων να εκτελεί – επίσης μέσω ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που προσδιορίζονται και ορίζονται από τον ίδιο ως ενεργούντα υπό την εξουσία του και ρητά διορισμένα για το σκοπό αυτό (εφεξής, τα “Θέματα Καθορισμένο“επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή/και χειρόγραφη μορφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται κατά καιρούς. Εννοείται ότι η επεξεργασία θα αφορά:
    • έντυπες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα πελατών που προτίθενται να αγοράσουν eSIM που διατίθενται στην αγορά από την MMS και ανήκουν στους ακόλουθους τύπους:
     • “κοινό προσωπικό” / “ταυτοποίηση” (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων ταυτότητας),
    • περιέχεται σε:
     • έγγραφα και έγγραφα διαχείρισης για τη διαχείριση της πελατειακής βάσης της MMS.
   5. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση

    (α) να ελέγχει και να παρακολουθεί διαρκώς ότι η επεξεργασία του πραγματοποιείται νόμιμα, δίκαια και σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς,

    (β) κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο. 30 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας, τηρούν μητρώο των κατηγοριών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επεξεργασία και εκτελούνται για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας,

    γ) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη σύμβαση ή/και τις τεκμηριωμένες οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας,

    δ) να θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του εφαρμοστέου νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τροποποιούνται ή/και συμπληρώνονται κατά καιρούς,

    ε) λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται, και ιδίως όπως προβλέπεται από τα άρθρα 15 και επόμενα του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής,

    στ) διευκολύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο μέτρο του δυνατού να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 32 έως 36 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

    (ζ) κατόπιν οδηγιών του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετά τη λήξη της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την επεξεργασία και διαγράφει τα υπάρχοντα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους προβλέπει τη διατήρηση των δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

    (η) να θέτει στη διάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 28 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να συναινούν και να συμβάλλουν σε δραστηριότητες επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να ενημερώσει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εάν, κατά τη γνώμη του, μια εντολή παραβιάζει τον ισχύοντα νόμο περί απορρήτου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται, ή άλλες εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων,

    θ) να αναφέρει στον υπεύθυνο επεξεργασίας τις περιπτώσεις που, κατά τη γνώμη του, συνιστούν παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων,

    ι) όπου εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 37 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διορίζει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (εφεξής“ΥΠΔ“).

   6. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν χρησιμοποιεί υποεπεξεργαστή – για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας – χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την MMS. Στην περίπτωση αυτή, οι ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που περιέχονται στο παρόν επιβάλλεται στον υποεπεξεργαστή μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ο υπεργολάβος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ο εκτελών την επεξεργασία διατηρεί την πλήρη ευθύνη έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία. Εξυπακούεται ότι ο Συνεργάτης είναι πλήρως υπεύθυνος έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις παρούσες οδηγίες από τα τρίτα μέρη που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης. Το Υπεύθυνο Μέρος πρέπει επίσης να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατάλογο των υπο-υπεύθυνων Μερών, ενημερώνοντας ενεργά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τυχόν αλλαγές στον κατάλογο. Σε κάθε περίπτωση, το μεταγενέστερο δικαίωμα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων να αντιταχθεί στην προσθήκη ή αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου υπεργολάβου από άλλους υπεργολάβους επεξεργασίας δεν θίγεται.
   7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εγγυάται ότι θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας αποκλειστικά για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος εγγυάται ότι δεν θα διαδώσει ή κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά, ούτε θα τα διαθέσει, άμεσα ή έμμεσα, σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεων.
   8. Ο υπεύθυνος αναλαμβάνει επίσης να
    1. να επεξεργάζεστε και να διαχειρίζεστε τα προσωπικά δεδομένα αναλόγως:
     • με την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, όπως τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται κατά καιρούς,
     • με τους όρους και τις διατάξεις που προβλέπονται στη Σύμβαση και στην παρούσα πράξη,
     • σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνονται κατά καιρούς από τον κάτοχο.
    2. διασφαλίζει την εφαρμογή και εκτέλεση όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας ή τυχαίας απώλειας, ζημίας ή καταστροφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
    3. δεν διατηρεί αντίγραφα, αποσπάσματα, περιλήψεις ή περιλήψεις προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τη σύμβαση,
    4. να ορίσει και να προσδιορίσει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ένα άτομο εντός του οργανισμού του που είναι εξουσιοδοτημένο να απαντά σε αιτήματα παροχής πληροφοριών από την Garante ή άλλες εθνικές ή αλλοδαπές εποπτικές αρχές,
    5. σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 29 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και το άρθρο 29 του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 2-quaterdecies του Κώδικα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να διορίζει εγγράφως ως εντεταλμένα πρόσωπα τα πρόσωπα που θα εκτελούν ουσιαστικά τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε κάθε περίπτωση επιβλέποντας στενά τις δραστηριότητές τους, ελέγχοντας περιοδικά ότι εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη σύμβαση ή/και τις γραπτές οδηγίες που δίνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
    6. να ειδοποιεί εγγράφως, αμέσως και το αργότερο εντός 48 ωρών, τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, ώστε ο τελευταίος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
   9. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα πράξη ερμηνεύονται και εκπληρώνονται από το Υπεύθυνο Μέρος σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και με τις τροποποιήσεις και προσθήκες που ενδεχομένως έχουν γίνει μετά την υπογραφή της παρούσας πράξης.
   10. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει περιοδικά τα οργανωτικά μέτρα και τα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ο Εκτελών την Επεξεργασία, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου, όπως αυτή τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται κατά καιρούς.
   11. Ο ορισμός αυτός ως Υπεύθυνο Μέρος διαρκεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και λήγει με τη λήξη της Σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο- στην τελευταία περίπτωση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει, εντός 10 (δέκα) ημερών από τη λήξη, όλα τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών MMS που έχει στην κατοχή του, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
   12. Ο Ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τροποποιούν ή/και να συμπληρώνουν τις διατάξεις της παρούσας πράξης σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί απορρήτου, όπως αυτός τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται εκάστοτε, και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της παρούσας πράξης με τον προαναφερθέντα νόμο.